Scopul general al Programului
Programul de internship (voluntariat) și stagii de practică al CSSAS este subordonat necesității de promovare a vizibilității științifice a CSSAS și UNAp, fiind o modalitate de promovare a expertizei ce se regăsește la nivelul CSSAS, dar și un instrument de colaborare internă și externă în plan academic, precum și al cercetării, contribuind la dezvoltarea resursei umane.
Menirea acestui program este să contribuie la pregătirea tinerilor interesați în domeniul studiilor de securitate și apărare, fiind complementar pregătirii lor academice, prin derularea de activități concrete în cadrul CSSAS (cercetare, organizarea manifestărilor științifice, publicații), în funcție de competențele participanților la program, regimul orar pentru care aceștia optează (timp întreg sau timp parțial) și necesitățile identificate în respectiva perioadă.

Descrierea Programului
Programul constă într-o perioadă de pregătire profesională a tinerilor absolvenți sau studenți în an terminal în domenii de specializare aferente securității și apărării, sub coordonarea unui cercetător, în funcție de activitățile desfășurate.
Programul este structurat pe două componente - internship și stagii de practică.
Se consideră internship (voluntariat) programul de activități,  demarate voluntar, la inițiativa individuală a participanților, fără a primi o contraprestație materială.
Stagiile de practică vin în sprijinul îndeplinirii obiectivelor didactice ale programelor de studii universitare și care se organizează în baza unor acorduri de cooperare.

Bază legală
• Componenta de internship (voluntariat) a Programului se derulează în conformitate cu prevederile Legii nr. 78 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România.
• Componenta de stagii de practică a Programului se desfășoară în conformitate cu Legea nr. 258 din 19 iulie 2007 privind practica elevilor și studenților, cu completările ulterioare, și cu Ordinul nr. 3955 din 9 mai 2008 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență și de masterat și a Convenției cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență sau masterat.

Durată
• Componenta de internship (voluntariat) a programului se va derula în 2 serii de maximum 3 luni în perioada 1 septembrie - 30 iunie, conform contractului.
• Stagiile de practică se vor desfășura conform acordurilor încheiate între CSSAS și universitățile interesate.

Regim orar
Timp întreg: 8 ore.
sau
Timp parțial - conform acordurilor de colaborare încheiate între UNAp și alte universități - în cuantumul orelor de stagiu stabilite de comun acord.
NOTĂ: Studenții, masteranzii și doctoranzii pot face parte din Programul de internship (voluntariat) și stagii de practică al CSSAS și în regim de timp parțial, iar absolvenții în regim de timp întreg.

Grup-țintă
Stagii de practică: Studenți sau masteranzi.
Internship (voluntariat): absolvenți licențiați, masteranzi saudoctoranzi cu pregătire universitară în domeniul securității și apărării sau în domenii conexe (științe economice, științe politice, sociologie, relații internaționale).

Segment de vârstă
21-28 ani.

Număr de participanți
• 2-5 participanți în cadrul componentei de internship (voluntariat), pentru fiecare perioadă stabilită.
• În cadrul componentei de stagii de practică, numărul de participanți este convenit prin acordurile încheiate cu instituțiile universitare.

Obiective
• Integrarea, consolidarea și sintetizarea cunoștințelor teoretice dobândite de către studenți, absolvenții licențiați, masteranzi, doctoranzi în cadrul studiilor universitare în cadrul activităților concrete de cercetare științifică și diseminare a rezultatelor cercetării.
• Sprijinul membrilor CSSAS atât în derularea activităților de cercetare, cât și în organizarea principalelor activități de diseminare a rezultatelor cercetării - Seminarul internațional (luna mai a fiecărui an) și Conferința științifică internațională (luna noiembrie a fiecărui an), dar și a altor manifestări științifice, precum și elaborarea revistei Impact Strategic / Strategic Impact și Colocviu Strategic.

Activități
• Informarea participanților la program cu privire la specificul activității de cercetare în CSSAS (metodologii, protecția informațiilor clasificate, norme de protecția muncii etc., prezentarea coordonatorilor și a principalelor activități ce urmează a fi derulate în cadrul programului).
• Sprijin pentru activitățile de cercetare în CSSAS. Fiecare participant contribuie la realizarea unuia dintre cele 6 programe de cercetare ale CSSAS, aflându-se sub coordonarea unui cercetător responsabil cu realizarea respectivului program. Concret, stagiarul realizează, în principal, activități de documentare și informare, dar și analiză și sinteză.
• Sprijin pentru organizarea principalelor manifestări științifice ale CSSAS, conform nevoilor identificate în perioada respectivă și a Ghidului de pregătire și desfășurare a manifestărilor științifice în UNAp (M. Hanganu, C. Moștoflei, P. Duțu, O. Călugărescu, M. Bogățoiu), 2005.
• Sprijin pentru realizarea revistelor Impact Strategic/ Strategic Impact și a buletinului Colocviu Strategic.
• Posibilitatea de a publica materiale proprii în revista Impact Strategic/ Strategic Impact, în buletinul Colocviu Strategic sau în volume, după caz.

Coordonare
Cercetătorii științifici din cadrul CSSAS.

Acces internet
Participanții la programul de internship (voluntariat) și stagii de practică al CSSAS au acces la internet la punctul de documentare NATO din cadrul UNAp.

Profilul candidatului la programul de internship (voluntariat)
• Absolvent sau student în an terminal a unui program universitar (licență, masterat, doctorat) în domeniul securității și apărării sau în domenii conexe (științe economice, științe politice, sociologie, relații internaționale);
• Interes pentru domeniul securității și apărării;
• Abilități în redactarea de texte științifice;
• Capacitate de analiză și sinteză;
• Cunoașterea a cel puțin o limbă străină;
• Cunoștințe utilizare PC (pachetul MS Office, Internet);
• Dorința de a se implica activ.
NOTĂ: Persoanele ce fac obiectul stagiilor de practică vor participa în virtutea acordurilor de cooperare încheiate între instituții.

Admitere
Prezentarea unui dosar care să cuprindă următoarele documente:
• CV în format Europass;
• Copii după diplomele care atestă nivelul de pregătire universitară, cartea de identitate, certificat de căsătorie (dacă este cazul);
• Scrisoare de intenție;
• O scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic universitar (cel puțin lector universitar), specializat într-unul din domeniile CSSAS (științe militare și informații, securitate națională, științe economice, științe politice, sociologie, relații internaționale);
• Un eseu în care să prezinte o temă actuală din domeniul securității și apărării.
Evaluarea va urmări cunoașterea domeniului, coerența în exprimarea ideilor, dar și folosirea corectă a terminologiei specifice.
NOTĂ: Persoanele ce fac obiectul stagiilor de practică vor participa în virtutea acordurilor de cooperare încheiate între instituții.

Încheierea participării la program
Programul de internship (voluntariat)
• Realizarea unui proiect de cercetare individual, de 10-15 de pagini, pe o temă din cadrul programului de cercetare la a cărui realizare a participat.
• Evaluarea acestui proiect de coordonator.
• Realizarea de către coordonator a unui raport de evaluare a activității de internship;
• La finalul perioadei, participantul va primi un certificat de atestare a derulării programului de internship al CSSAS și o fișă de evaluare/apreciere a coordonatorului.
• În funcție de recomandarea referenților științifici, cea mai bună lucrare dintr-o serie de internship va fi publicată într-un număr al revistei Impact Strategic/Strategic Impact sau în buletinul Colocviu Strategic.
Programul de stagii de practică:
• Realizarea unui proiect de cercetare individual pe o temă din cadrul programului de cercetare la a cărui realizare a participat.
• Evaluarea acestui proiect de coordonator.
• Realizarea de către coordonator a unui raport de evaluare a activității derulate în cadrul stagiului de practică.
• La finalul perioadei, participantul va primi un certificat de atestare a derulării stagiului de practică în cadrul CSSAS și o fișă de evaluare/apreciere a coordonatorului.

Anexe
Formular de înscriere pentru Programul de internship (voluntariat) al Centrului de Studii Strategice de Apărare și Securitate, Universitatea Națională de Apărare "Carol I"
• Criterii de evaluare a activității de internship (voluntariat) derulate în cadrul Centrului de Studii Strategice de Apărare și Securitate, Universitatea Națională de Apărare "Carol I"

NOTĂ: Aplicațiile de vor trimite la cssas@unap.ro.

Sus