Scopul general al Programului
Programul de internship (voluntariat) şi stagii de practică al CSSAS este subordonat necesităţii de promovare a vizibilităţii ştiinţifice a CSSAS şi UNAp, fiind o modalitate de promovare a expertizei ce se regăseşte la nivelul CSSAS, dar şi un instrument de colaborare internă şi externă în plan academic, precum şi al cercetării, contribuind la dezvoltarea resursei umane.
Menirea acestui program este să contribuie la pregătirea tinerilor interesaţi în domeniul studiilor de securitate şi apărare, fiind complementar pregătirii lor academice, prin derularea de activităţi concrete în cadrul CSSAS (cercetare, organizarea manifestărilor ştiinţifice, publicaţii), în funcţie de competenţele participanţilor la program, regimul orar pentru care aceştia optează (timp întreg sau timp parţial) şi necesităţile identificate în respectiva perioadă.

Descrierea Programului
Programul constă într-o perioadă de pregătire profesională a tinerilor absolvenţi sau studenţi în an terminal în domenii de specializare aferente securităţii şi apărării, sub coordonarea unui cercetător, în funcţie de activităţile desfăşurate.
Programul este structurat pe două componente - internship şi stagii de practică.
Se consideră internship (voluntariat) programul de activităţi,  demarate voluntar, la iniţiativa individuală a participanţilor, fără a primi o contraprestaţie materială.
Stagiile de practică vin în sprijinul îndeplinirii obiectivelor didactice ale programelor de studii universitare şi care se organizează în baza unor acorduri de cooperare.

Bază legală
• Componenta de internship (voluntariat) a Programului se derulează în conformitate cu prevederile Legii nr. 78 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.
• Componenta de stagii de practică a Programului se desfăşoară în conformitate cu Legea nr. 258 din 19 iulie 2007 privind practica elevilor şi studenţilor, cu completările ulterioare, şi cu Ordinul nr. 3955 din 9 mai 2008 al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat şi a Convenţiei cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat.

Durată
• Componenta de internship (voluntariat) a programului se va derula în 2 serii de maximum 3 luni în perioada 1 septembrie - 30 iunie, conform contractului.
• Stagiile de practică se vor desfăşura conform acordurilor încheiate între CSSAS şi universităţile interesate.

Regim orar
Timp întreg: 8 ore.
sau
Timp parţial - conform acordurilor de colaborare încheiate între UNAp şi alte universităţi - în cuantumul orelor de stagiu stabilite de comun acord.
NOTĂ: Studenţii, masteranzii şi doctoranzii pot face parte din Programul de internship (voluntariat) şi stagii de practică al CSSAS şi în regim de timp parţial, iar absolvenţii în regim de timp întreg.

Grup-ţintă
Stagii de practică: Studenţi sau masteranzi.
Internship (voluntariat): absolvenţi licenţiaţi, masteranzi saudoctoranzi cu pregătire universitară în domeniul securităţii şi apărării sau în domenii conexe (ştiinţe economice, ştiinţe politice, sociologie, relaţii internaţionale).

Segment de vârstă
21-28 ani.

Număr de participanţi
• 2-5 participanţi în cadrul componentei de internship (voluntariat), pentru fiecare perioadă stabilită.
• În cadrul componentei de stagii de practică, numărul de participanţi este convenit prin acordurile încheiate cu instituţiile universitare.

Obiective
• Integrarea, consolidarea şi sintetizarea cunoştinţelor teoretice dobândite de către studenţi, absolvenţii licenţiaţi, masteranzi, doctoranzi în cadrul studiilor universitare în cadrul activităţilor concrete de cercetare ştiinţifică şi diseminare a rezultatelor cercetării.
• Sprijinul membrilor CSSAS atât în derularea activităţilor de cercetare, cât şi în organizarea principalelor activităţi de diseminare a rezultatelor cercetării - Seminarul internaţional (luna mai a fiecărui an) şi Conferinţa ştiinţifică internaţională (luna noiembrie a fiecărui an), dar şi a altor manifestări ştiinţifice, precum şi elaborarea revistei Impact Strategic / Strategic Impact şi Colocviu Strategic.

Activităţi
• Informarea participanţilor la program cu privire la specificul activităţii de cercetare în CSSAS (metodologii, protecţia informaţiilor clasificate, norme de protecţia muncii etc., prezentarea coordonatorilor şi a principalelor activităţi ce urmează a fi derulate în cadrul programului).
• Sprijin pentru activităţile de cercetare în CSSAS. Fiecare participant contribuie la realizarea unuia dintre cele 6 programe de cercetare ale CSSAS, aflându-se sub coordonarea unui cercetător responsabil cu realizarea respectivului program. Concret, stagiarul realizează, în principal, activităţi de documentare şi informare, dar şi analiză şi sinteză.
• Sprijin pentru organizarea principalelor manifestări ştiinţifice ale CSSAS, conform nevoilor identificate în perioada respectivă şi a Ghidului de pregătire şi desfăşurare a manifestărilor ştiinţifice în UNAp (M. Hanganu, C. Moştoflei, P. Duţu, O. Călugărescu, M. Bogăţoiu), 2005.
• Sprijin pentru realizarea revistelor Impact Strategic/ Strategic Impact şi a buletinului Colocviu Strategic.
• Posibilitatea de a publica materiale proprii în revista Impact Strategic/ Strategic Impact, în buletinul Colocviu Strategic sau în volume, după caz.

Coordonare
Cercetătorii ştiinţifici din cadrul CSSAS.

Acces internet
Participanţii la programul de internship (voluntariat) şi stagii de practică al CSSAS au acces la internet la punctul de documentare NATO din cadrul UNAp.

Profilul candidatului la programul de internship (voluntariat)
• Absolvent sau student în an terminal a unui program universitar (licenţă, masterat, doctorat) în domeniul securităţii şi apărării sau în domenii conexe (ştiinţe economice, ştiinţe politice, sociologie, relaţii internaţionale);
• Interes pentru domeniul securităţii şi apărării;
• Abilităţi în redactarea de texte ştiinţifice;
• Capacitate de analiză şi sinteză;
• Cunoaşterea a cel puţin o limbă străină;
• Cunoştinţe utilizare PC (pachetul MS Office, Internet);
• Dorinţa de a se implica activ.
NOTĂ: Persoanele ce fac obiectul stagiilor de practică vor participa în virtutea acordurilor de cooperare încheiate între instituţii.

Admitere
Prezentarea unui dosar care să cuprindă următoarele documente:
• CV în format Europass;
• Copii după diplomele care atestă nivelul de pregătire universitară, cartea de identitate, certificat de căsătorie (dacă este cazul);
• Scrisoare de intenţie;
• O scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic universitar (cel puţin lector universitar), specializat într-unul din domeniile CSSAS (ştiinţe militare şi informaţii, securitate naţională, ştiinţe economice, ştiinţe politice, sociologie, relaţii internaţionale);
• Un eseu în care să prezinte o temă actuală din domeniul securităţii şi apărării.
Evaluarea va urmări cunoaşterea domeniului, coerenţa în exprimarea ideilor, dar şi folosirea corectă a terminologiei specifice.
NOTĂ: Persoanele ce fac obiectul stagiilor de practică vor participa în virtutea acordurilor de cooperare încheiate între instituţii.

Încheierea participării la program
Programul de internship (voluntariat)
• Realizarea unui proiect de cercetare individual, de 10-15 de pagini, pe o temă din cadrul programului de cercetare la a cărui realizare a participat.
• Evaluarea acestui proiect de coordonator.
• Realizarea de către coordonator a unui raport de evaluare a activităţii de internship;
• La finalul perioadei, participantul va primi un certificat de atestare a derulării programului de internship al CSSAS şi o fişă de evaluare/apreciere a coordonatorului.
• În funcţie de recomandarea referenţilor ştiinţifici, cea mai bună lucrare dintr-o serie de internship va fi publicată într-un număr al revistei Impact Strategic/Strategic Impact sau în buletinul Colocviu Strategic.
Programul de stagii de practică:
• Realizarea unui proiect de cercetare individual pe o temă din cadrul programului de cercetare la a cărui realizare a participat.
• Evaluarea acestui proiect de coordonator.
• Realizarea de către coordonator a unui raport de evaluare a activităţii derulate în cadrul stagiului de practică.
• La finalul perioadei, participantul va primi un certificat de atestare a derulării stagiului de practică în cadrul CSSAS şi o fişă de evaluare/apreciere a coordonatorului.

Anexe
Formular de înscriere pentru Programul de internship (voluntariat) al Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"
• Criterii de evaluare a activităţii de internship (voluntariat) derulate în cadrul Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"

NOTĂ: Aplicaţiile de vor trimite la cssas@unap.ro.

Sus